Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Euronorm Advies B.V.

Gevestigd te:
Generaal Foulkesweg 90
6703 BZ Wageningen NL

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Euronorm.biz: Euronorm Advies B.V., statutair gevestigd te Wageningen. Handelsregister 67371116. BTW NL.856953398.B01.
1.2 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten en/of digitale producten van Euronorm.biz.
1.3 Producten: producten waaronder pictogrammen, keuringsstickers, meetinstrumenten en digitale producten die nodig zijn bij implementatie van normen en/of richtlijnen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes aan en (uitvoering van) overeenkomsten met Afnemer betreffende de verkoop en levering van producten en digitale producten door Euronorm.biz.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Afnemer gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Euronorm.biz schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
2.3 Euronorm.biz wordt uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die staan ingeschreven als vennoot of als tekenbevoegd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Bestelling van producten en digitale producten vindt digitaal plaats via de website van Euronorm.biz. De overeenkomst tot verkoop en levering komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de order door Euronorm.biz.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De door Euronorm.biz vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en onder voorbehoud van wijziging.
4.2 Bij facturatie van producten wordt de prijs van het betreffende product vermeerderd met verzend- en/of behandelingskosten alsmede bijkomende kosten afhankelijk van specifieke wensen van de Afnemer over snelheid van levering, waarmerking etc.

Artikel 5: Levering
5.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Euronorm.biz in overleg treden met de Afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de Afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
5.2 De op de Euronorm.biz website vermelde producten zijn in de regel uit voorraad leverbaar. Na ontvangst van de bestelling is de levertijd van producten in de regel 2 tot 6 werkdagen. Digitale producten worden na ontvangst van de bestelling direct aangeboden in de vorm van een download link per email.

Artikel 6: Reclame en klachten
6.1 De Afnemer wordt geacht de door Euronorm.biz geleverde producten meteen na ontvangst te hebben goedgekeurd.
6.2 Klachten over gebreken van de geleverde producten dienen binnen 10 werkdagen na levering bij aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Euronorm Advies B.V., bij gebreke waarvan elk recht van de Afnemer ter zake is vervallen.
6.3 In geval van gegrond bevinding van een conform artikel 6.2 ingediende klacht zal Euronorm.biz in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde producten te herstellen of opnieuw te leveren.


Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling gebeurt in Euro’s.
7.2 Compensatie van een eventueel door de Afnemer gepretendeerde vordering op Euronorm.biz is geheel uitgesloten.
7.3 De Afnemer wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 8: Auteursrecht
8.1 Het auteursrecht op de publicaties op de website van Euronorm.biz berust bij Euronorm Advies B.V..
8.2 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten op www.Euronorm.biz in een boek, publicatie, catalogus, reclamedrukwerk, computerprogramma, microfilmfiche of enig andere vorm van informatiedrager is toestemming van Euronorm Advies B.V. nodig. Euronorm.biz is gerechtigd in dit kader een door hem nader vast te stellen redelijke vergoeding te verlangen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid producten en digitale producten
9.1 De aansprakelijkheid tegenover de Afnemer over producten of digitale producten vervalt, indien Afnemer Euronorm.biz niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een drukfout of na het tijdstip waarop de drukfout redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van de drukfout op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken, en ook na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 5.
9.2 De eventuele aansprakelijkheid van Euronorm.biz voor schade van de Afnemer is bij verkoop en levering van over producten of digitale producten in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het desbetreffende over producten of digitale producten. In plaats van betaling van deze vervangende schadevergoeding heeft Euronorm.biz altijd het recht vervangende documentatie te leveren.
9.3 De verzending van bestellingen van producten wordt door Euronorm.biz met de meeste zorg behandeld en vindt plaats na zorgvuldige controle. Na verzending is Euronorm.biz echter niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van bestellingen.
9.4 De aansprakelijkheid van Euronorm.biz vervalt in ieder geval na verloop van vier weken na levering van een product als bedoeld in artikel 5

Artikel 10: Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijk-heden, brand, overheidsmaatregelen, waardoor in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
10.2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
10.4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 11: Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 12: Geschillen
Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank Arnhem onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 13: Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen Euronorm Advies B.V. en de Afnemer zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.

Leveringsvoorwaarden Euronorm Advies B.V.
gedeponeerd KvK Utrecht nr. 67371116
Handelsregister: 67371116
BTW NL.856953398.B01

Afdrukken